Aktualności

Dokumenty rekrutacyjne do projektu KROK DO SUKCESU.

Poniżej znajdują się dokumenty dla osób, które chcą wziąc udział w projekcie KROK DO SUKCESU. Dokumenty należy pobrać, uzupełnić i złożyć (oryginały) w biurze projektu lub u Partnerów.
Pliki do pobrania:
- regulamin
- oświadczenie 2
- oświadczenie 1
- formularz zgłoszeniowy
- zaświadczenie o zatrudnieniu

Rekrutacja do projektu „Krok do sukcesu”.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. zo.o.,
Centrum Integracji Społecznej w Ustce, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica

ZAPRASZAJĄ

 

osoby w wieku aktywności zawodowej (18+),

które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej,
zamieszkałe na terenie Miasta Słupsk i powiatu słupskiego, w szczególności:

- mieszkające i/lub pracujące w Gminie Słupsk, Miasto Ustka, Kobylnica

- w wieku 25+ i 50+

- o niskich kwalifikacjach*

do udziału w projekcie „KROK DO SUKCESU”

Wsparciem projektu objętych zostanie 275 osób.

         Rekrutacja prowadzona będzie od 01.06.2017 - 31.10.2019

W ramach projektu oferujemy:

- doradztwo zawodowe

- szkolenia i kursy TIK

- szkolenia i kursy językowe – język angielski i niemiecki

- szkolenia/kursy zawodowe, w tym studia podyplomowe

Poziom, rodzaj kursu/szkolenia dobieramy indywidualnie do uczestnika/czki projektu

Osoby chętne muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu oraz podpisać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Szczegółowe informacje uzyskać można u realizatorów projektu:

 

- PAKZ, ul . Przemysłowa 9a, Słupsk tel. 59 842 32 28 e-mail wioleta@pakz.pl

- CIS w Ustce – ul. Wyszyńskiego 5, tel. 59 726 06 04, e-mail cis@cis.ustka.pl

- OPS Kobylnica, ul. Wodna 20/3, tel 598429975 wew. 16, 17, e-mail ops@opskobylnica.pl

- Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, tel 59 842 84 60 wew. 51, e-mail iwonaw@gminaslupsk.pl

Z A P R A S Z A M Y!!!

*niskie kwalifikacje – osoby z wykształceniem  podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) włącznie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Pośrednika pracy” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

 

Słupsk, dnia 23.12.2016 r.

 Ogłoszenie o naborze

na stanowisko „Pośrednika pracy”

w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

 

I.                   Zamawiający:

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 9A

76-200 Słupsk

tel./fax: 59 842 32 28/59 848 16 08

 

II.                Opis przedmiotu zamówienia

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko „Pośrednika pracy” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE - ZATRUDNIENIE” (RPPM.05.02.02-22-0125/15) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020), Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Projekt skierowany jest do 74 osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu słupskiego województwa pomorskiego. Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2016 – 31.12.2017 r.

 

1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisku Pośrednika pracy na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu.

Do zadań Pośrednika pracy w ramach zakresu obowiązków należy:

1)     Stworzenie bazy danych lokalnych pracodawców

2)     Pozyskiwanie i weryfikacja ofert pracy (z: lokalnej i regionalnej prasy, internetu, agencji zatrudnienia, kontaktów własnych partnerów projektu) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy)

3)     Zakres tematyczny pośrednictwa obejmuje: pomoc Uczestnikom Projektu w uzyskaniu zatrudnienia poprzez: weryfikację indywidualnej ścieżki wsparcia Uczestników projektu, dopasowanie ofert pracy indywidualnie do każdego z Uczestników, prowadzenie marketingu Uczestników u pracodawców oraz skierowanie do zatrudnienia. Pośrednik pracy przedstawi każdemu Uczestnikowi min. 3 oferty pracy dostosowane do swojego profilu osobowościowo-zawodowego po zakończonej ścieżce wsparcia.

4)     Określenie terminów spotkań zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia Uczestników projektu. W wyniku udzielonego wsparcia minimum 45% Uczestników projektu podejmie zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy.

5)     Do zadań Pośrednika pracy należeć będzie również budowanie sieci współpracy z lokalnymi pracodawcami i promowanie idei zawarcia „Lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudnienia i współpracy międzysektorowej”.

2. Wymiar godzinowy, czas i miejsce realizacji pośrednictwa pracy:

1)     Miejsce i czas wykonywania pracy: Biuro projektu mieszczące się w Słupsku przy ul. Przemysłowej 9a. W celu godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych ustala się elastyczną formę zatrudnienia: praca w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach pomiędzy: 8:00 – 16:00. Rozkład czasu pracy zostanie ustalony przed podpisaniem umowy.

2)     Wymiar czasu pracy: ½ etatu.

3)     Okres zatrudnienia: 01.01.2017 – 31.12.2017

 

III.             Warunki stawiane kandydatom

1.      udzielenie zamówienia mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają poniższe warunki:

a)            posiadanie wykształcenia średniego/wyższego licencjackiego/magisterskiego lub/i studia podyplomowe na kierunku: pedagogika/socjologia lub psychologia lub doradztwo zawodowe;

b)            posiadanie udokumentowanego minimum rocznego doświadczenia zawodowego na tożsamym lub podobnym stanowisku

c)             łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

d)            Znajomość lokalnego rynku pracy

2.      Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia oryginałów dokumentów (do wglądu), które potwierdzają spełnienie powyższych kryteriów tj.: dyplom uzyskania wykształcenia, dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe, oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach.

3.      Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia i są zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

6.      Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:

a)     rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności prowadzenie list obecności, kary usługi pośrednictwa;

b)     niezwłoczne przekazywanie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;

c)      Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.

IV.              Opis sposobu złożenia dokumentów rekrutacyjnych

1.      Kandydat powinien złożyć:

a)                 Życiorys zawodowy

b)                 Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie/ doświadczenie/ kwalifikacje (skan/kserokopie)

 

V.                 Miejsce oraz termin dostarczenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć:

a)     Osobiście w Biurze projektu, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk

b)     Przesłać pocztą na adres ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk

c)      Pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres wioleta@pakz.pl  lub ekz@pakz.pl 

d)     Faksem pod nr: 59 848 16 08

Dokumenty należy złożyć do dnia 29.12.2016 r. do godz. 9:00.

VI.              Kontakt z Zamawiającym

1.      Osobą wyznaczoną do kontaktów z Kandydatami jest Wioleta Michalska, tel. 509-423-510, e-mail: wioleta@pakz.p lub ekz@pakz.pl 

VII.           Kryteria oceny kandydatów: 

1.      Zamawiający zaprosi kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 30.12.2016 r. Dokładna godzina spotkania zostanie ustalona telefonicznie z kandydatami spełniającymi kryteria dostępu.

 

Zapytanie sporządziła:

 Wioleta Michalska

 

Słupsk, 23.12.2016  r.                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 2/EKZ/ZK/2016.

Słupsk, dnia 13.12.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 2/EKZ/ZK/2016

W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawców w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na szkoleniu pn. „Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

 

W postępowaniu wybrano oferentów:

1)    Część I – przeprowadzenie zajęć teoretycznych

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

 

Ryszard Steca, adres: ul. Gen. Wł. Andersa 3/29, 76-200 Słupsk

 

    Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

 

2)    Część II – przeprowadzenie zajęć praktycznych

 

Lucjan Rubacha, adres: ul. Wileńska 4a/13, 76-200 Słupsk  

 

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

 

Sporządziła: Wioleta Michalska, Asystent projektu

                                                                                                                     

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 3/EKZ/ZO/2016.

Słupsk, dnia 07.12.2016 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 3/EKZ/ZO/2016

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego wynajmu warsztatu/klasopracowni na zajęcia praktyczne podczas kursu „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferenta:

 

PPHU BLUMET Krzysztof Jankowski, ul. Kaszubska 24, 76-200 Słupsk

 


Sporządziła: Wioleta Michalska, Asystent projektu

Zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZK/2016.

Słupsk, dnia 02.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZK/2016


Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZK/2016 w w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniu  pn. „Operator wózków jezdniowych z bezpieczna wymianą butli gazowej” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapytanie wraz z załącznikami znajduje się na stronie:

http://ekz.pakz.pl/zapytania-ofertowe/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1013491

Zapytanie ofertowe nr 3/EKZ/ZO/2016.

Słupsk, dnia 30.11.2016


Zapytanie ofertowe nr 3/EKZ/ZO/2016


Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/EKZ/ZO/2016 w trybie rozeznania rynku na wynajem warsztatów/klasopracowni na zajęcia praktyczne podczas kursu  „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapytanie wraz z załącznikami znajduje się na stronie:

http://ekz.pakz.pl/zapytania-ofertowe/

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 1/EKZ/ZK/2016.

Słupsk, dnia 14.11.2016 r.

 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 1/EKZ/ZK/2016

W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawców w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

 

W postępowaniu wybrano oferentów:

 

 

1)    Część I – przeprowadzenie zajęć teoretycznych zawodowych

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

 

 „CNC MILLENA Precision Engineering Miroslaw Buczynski”, adres: 33 THE ICON SOUTHERNHAY SS14 1FG BASILDON, ESSEX, United Kingdom

 

    Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

2)    Część II – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „Przepisy i zasady BHP oraz ochrony p.poż.”

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

 

Waldemar Domański, zam. ul. Ogrodowa 8A/3, 76-200 Słupsk

                                              

3)    Część III – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „Podstawowe zasady ochrony środowiska”

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

 

Joanna Huras, zam. Darżyno 41A, 76-230 Potęgowo

 

4)    Część IV – przeprowadzenie zajęć praktycznych zawodowych

 „PPHU BLUMET Krzysztof Jankowski”, adres: ul. Kaszubska 24, 76-200 Słupsk

 

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

 

 

W postępowaniu odrzucono oferentów:

 

1)    Część I – przeprowadzenie zajęć teoretycznych zawodowych

 

1.     Oferta złożona przez Pana Łukasza Mączka, adres: ul. Szkolna 2/37, 76-200 Jezierzyce - oferta odrzucona, z uwagi na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych z zapytaniu ofertowym (ust. IV, pkt. 1, ppkt. b)

2.      Oferta złożona przez Pana Tomasza Knapa, adres: Wytowno 46b, 76-270 Ustka – oferta odrzucona z uwagi na złożenie niekompletnej oferty

2)    Część II – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „Przepisy i zasady BHP oraz ochrony p.poż.”

1.      Oferta złożona przez Pana Łukasza Mączka, adres: ul. Szkolna 2/37, 76-200 Jezierzyce - oferta odrzucona, z uwagi na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych z zapytaniu ofertowym (ust. IV, pkt. 1, ppkt. a-b)

3)    Część III – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „Podstawowe zasady ochrony środowiska”

1.      Oferta złożona przez Pana Łukasza Mączka, adres: ul. Szkolna 2/37, 76-200 Jezierzyce - oferta odrzucona, z uwagi na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych z zapytaniu ofertowym (ust. IV, pkt. 1, ppkt. a-b)

4)    Część IV – przeprowadzenie zajęć praktycznych zawodowych

1.      Oferta złożona przez Pana Tomasza Knapa, adres: Wytowno 46b, 76-270 Ustka – oferta odrzucona z uwagi na złożenie niekompletnej oferty

 

 

Sporządziła:

Wioleta Michalska, Asystent projektu

                                                                                                                     

 

Zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZK/2016.

 

Słupsk, dnia 28.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZK/2016


Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZK/2016 w w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapytanie wraz z załącznikami znajduje się na stronie:

http://ekz.pakz.pl/zapytania-ofertowe/

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 2/EKZ/ZO/2016.

Słupsk, dnia 28.10.2016 r.

 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 2/EKZ/ZO/2016

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku na usługę cateringową w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferenta:

FILIPCIO CATERING Marta Paradowska

Ul. Prof. Lotha 3, 76-200 Słupsk

 

       

Sporządziła:

Wioleta Michalska, Asystent projektu

Zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZO/2016.

Słupsk, dnia 20.10.2016 r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZO/2016 w trybie rozeznania rynku na USŁUGĘ CATERINGOWĄ w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

Zapytanie wraz z załącznikami znajduje się na stronie:

http://ekz.pakz.pl/zapytania-ofertowe/

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 1/EKZ/ZO/2016 .

Słupsk, dnia 20.10.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 1/EKZ/ZO/2016

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia zajęć grupowych z doradztwa/poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu wypracowanie Indywidualnych Planów Działań w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferenta:

 

e-pro work&education Aleksandra Borkowska, Pl. Jana Kilińskiego 3, pok. 116-117, 70-965 Szczecin

                                                   

 

Sporządziła:


Wioleta Michalska, Asystent projektu

           

Zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZO/2016 .

Słupsk, dnia 12.10.2016 r.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZO/2016 w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć grupowych z doradztwa/poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu wypracowanie Indywidualnych Planów Działań w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

Zapytanie wraz z załącznikami znajduje się na stronie:

http://ekz.pakz.pl/zapytania-ofertowe/

„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

Słupsk, dnia 06.10.2016 r.

 

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na rozeznanie lokalnego rynku pracy, informujemy iż istnieje możliwość zatrudnienia w zawodzie pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

W przypadku zainteresowania ofertą, jest możliwość podniesienia kwalifikacji w zawodzie poprzez przeszkolenie w ramach projektu.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na kurs:

  • telefonicznie: 509-423-510
  • mailowo: ekz@pakz.pl
  • za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie: www.ekz.pakz.pl
  • lub osobiście w biurze projektu: ul. Przemysłowa 9a w Słupsku.

Wioleta Michalska, Kierownik CKZProjekt „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE” .

Słupsk, dnia 21.09.2016 r.


Szanowni Państwo,

miło nam pinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. "EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE".


Projekt „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr umowy: RPPM.05.02.02-22-0125/15-00  podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Województwem Pomorskim.

Wartość projektu: 1.032.771,71 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 877.855,97 zł.
 
Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa 74 kobiet i mężczyzn mieszkających w powiecie słupskim województwa pomorskiego, którzy korzystając z kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego realizowanego od października 2016 r. do grudnia 2017 r. podniosą zdolność do zatrudnienia i z których minimum 45% podejmie zatrudnienie na minimum 3 miesiące.
 
Planowane efekty:
- w wyniku projektu minimum 45% uczestników projektu podejmie pracę, a wszystkie podwyższą konkurencyjność na rynku pracy;
- Partnerzy wypracują efektywny międzysektorowy model komunikacjo i współpracy w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej.

rojekt realizowany w partnerstwie:
  • Partnerem wiodącym jest Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o., biuro projektu: Słupsk, ul. Przemysłowa 9a, czynne: od pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 59 842 32 28.

Partnerzy:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, al. Sienkiewicza 20, Słupsk
  • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Kowalska 1, Słupsk

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016- 31.12.2017 r.

Zasięg projektu obejmuje obszar powiatu słupskiego województwa pomorskiego.

Działania w ramach projektu:

I. Wypracowanie Indywidualnych Planów Działań – ścieżek zawodowych

1.  Indywidualne poradnictwo zawodowe –  4 godz./os., wsparcie obligatoryjne
Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwość doskonalenia zawodowego w regionie, w celu zdiagnozowania predyspozycji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia

2. Grupowe poradnictwo zawodowe – 7 grup x 18 godz., wsparcie obligatoryjne

Celem doradztwa grupowego jest: pogłębienie wiedzy na swój temat, wsparcie w określeniu celu zawodowego i IPD, przygotowanie do pracy w grupie, podniesienie motywacji do kształcenia, ograniczenie lęku przed zmianą.

3.  Centrum Animacji Zawodowej –  wsparcie obligatoryjne

Każdy uczestnik projektu skorzysta z CAZ minimum 2 razy w miesiącu. Jest to miejsce spotkań uczestników, gdzie przy wsparciu doradcy/pośrednika korzystają ze stanowisk komputerowych, drukarki, telefonu, internetu, baz ofert, biblioteczki doradczej, aktów prawnych, bieżącej prasy, uzyskają bezpośrednią pomoc w wyszukiwaniu informacji, obsłudze sprzętu, komunikacji z pracodawcą, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

II. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 7 grup x 18 godz., wsparcie obligatoryjne

Celem warsztatów jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy, wzrost umiejętności autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą.

III. Szkolenia grupowe

1. Szkolenia zawodowe grupowe dla 66-ciu uczestników, 6-7 grup x średnio 240 godz. – wsparcie fakultatywne

Kierunki szkoleń dopasowane zostaną do potrzeb lokalnych pracodawców i potrzeb uczestników projektu wynikających z IPD.

Planowana realizacja szkoleń z otwartego katalogu np.: Sprzedawca, Robotnik budowlany, Kucharz/pomoc kuchenna, Przetwórca ryb, Magazynier, Opiekun osób starszych, Pracownik ochrony fizycznej, Spawacz, Ślusarz, Kierowca wózków jezdniowych.

Organizacja szkoleń w dni robocze w godzinach dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników projektu.

IV. Szkolenia indywidualne

1. Szkolenia zawodowe indywidualne dla 8 uczestników – wsparcie fakultatywne

Mając na uwadze szczególne potrzeby edukacyjne UP wynikające z przeprowadzonej diagnozy i wypracowanych IPD dla ok 10% UP zaplanowano możliwość skorzystania ze szkoleń indywidualnych.

Kierunki szkoleń dopasowane zostaną do potrzeb lokalnych pracodawców  i potrzeb UP wynikających z IPD (np.: obsługa maszyn do robót ziemnych, operator dźwigów samojezdnych, kierowca zawodowy kat. od C do E, kursy spawalnicze, kurs florystyki, zawodowy kurs stylizacji paznokci etc.)

V. Egzaminy zewnętrzne

Uczestnicy będą zdawać egzaminy zewnętrzne na uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

VI. Staże zawodowe – wsparcie fakultatywne

48 osób zostanie skierowanych na staże zawodowe w miejscach rokujących zatrudnienie na okres 3 miesięcy. Staże będą ściśle powiązane ze szkoleniami zawodowymi.

VII. Poradnictwo psychologiczne/socjalne/coaching, po 3 godz./os. – wsparcie fakultatywne

Dla ok 40% uczestników zaplanowano dodatkową formę wsparcia realizowaną indywidualnie, w zależności od zgłaszanych przez UP potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego lub coachingu.

VIII. Pośrednictwo pracy – wsparcie obligatoryjne

Każdy z uczestników skorzysta z dedykowanego pośrednictwa pracy.Zapraszamy do udziału w projekcie!!

Wiecej informacji na stronie: www.ekz.pakz.pl

Obsługa komputera i pakietu MS Office.

Słupsk, dnia 06.04.2016 r.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„Obsługa komputera i pakietu MS Office”

 

Kurs trwa 30 godz. i jest prowadzony metodą warsztatową.

Planowane rozpoczęcie kursu: kwiecień - maj 2016 r. Kurs odbywać się będzie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym.

Koszt kursu wynosi: 350,00 zł za osobę. W koszcie kursu materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

UWAGA!!! Aby została uruchomiona grupa, musi się zgłosić minimum 5 osób chętnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

 

 

„Drwal – operator pilarki”.

Słupsk, dnia 01.02.2016 r.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„Drwal – operator pilarki”

Kurs trwa 144 godz. i opiera się na  programie zatwierdzonym przez Lasy Państwowe.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty – marzec 2016 r. Kurs odbywać się będzie głównie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym. Proponujemy spotkania 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wówczas planowany okres realizacji wyniesie ok 1,5 - 2 miesięcy.

Koszt kursu wynosi: 1500,00 zł za osobę. W koszcie kursu materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

UWAGA!!! Aby została uruchomiona grupa, musi się zgłosić minimum 8 osób chętnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

Jesteśmy firmą z 20-sto letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym, posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną wiedzę i  kompetencje! Serdecznie zapraszamy!!!

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”.

Słupsk, dnia 01.02.2016 r.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”

Kurs trwa 248 godz., w tym zajęcia z samoobrony, technik interwencyjnych, strzelania oraz wielu innych.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty – marzec 2016 r. Kurs odbywać się będzie głównie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym. Proponujemy spotkania 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wówczas planowany okres realizacji wyniesie ok 2-4 miesięcy.

Koszt kursu wynosi: 1500,00 zł za osobę. W koszcie kursu materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

UWAGA!!! Aby została uruchomiona grupa, musi się zgłosić minimum 8 osób chętnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

Jesteśmy firmą z 20-sto letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym, posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną wiedzę i  kompetencje! Serdecznie zapraszamy!!!

„Kurs kroju i szycia”.

Słupsk, dnia 01.02.2016 r.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„Kurs kroju i szycia”

Kurs trwa 40 godz., w tym zajęcia warsztatowe, podczas których nabędziecie Państwo umiejętności samodzielnego kroju i szycia odzieży lekkiej.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty – marzec 2016 r. Kurs odbywać się będzie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym. Proponujemy spotkania 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wówczas planowany okres realizacji wyniesie ok 2 – 3 miesięcy.

Koszt kursu wynosi: 550,00 zł za osobę. W koszcie kursu materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Każdy uczestnik uszyje sobie przynajmniej jedną bluzkę J

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

UWAGA!!! Aby została uruchomiona grupa, musi się zgłosić minimum 8 osób chętnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

Jesteśmy firmą z 20-sto letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym, posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną wiedzę i  kompetencje! Serdecznie zapraszamy!!!

„ECDL Base”.

Słupsk, dnia 01.02.2016 r.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„ECDL Base”

Kurs trwa 60 godz., w tym zajęcia warsztatowe.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty – marzec 2016 r. Kurs odbywać się będzie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym. Proponujemy spotkania 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wówczas planowany okres realizacji wyniesie ok 2 – 3 miesięcy.

Koszt kursu wynosi: 860,00 zł za osobę. W koszcie kursu egzamin zewnętrzny materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

UWAGA!!! Aby została uruchomiona grupa, musi się zgłosić minimum 8 osób chętnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

Jesteśmy firmą z 20-sto letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym, posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną wiedzę i  kompetencje! Serdecznie zapraszamy!!!

„Excel dla zaawansowanych”.

Słupsk, dnia 01.02.2016 r.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„Excel dla zaawansowanych”

Kurs trwa 30 godz., w tym zajęcia warsztatowe.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty – marzec 2016 r. Kurs odbywać się będzie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym. Proponujemy spotkania 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wówczas planowany okres realizacji wyniesie ok 1 – 2 miesięcy.

Koszt kursu wynosi: 295,00 zł za osobę. W koszcie kursu materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

UWAGA!!! Aby została uruchomiona grupa, musi się zgłosić minimum 8 osób chętnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznej z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

Jesteśmy firmą z 20-sto letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym, posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną wiedzę i  kompetencje! Serdecznie zapraszamy!!!

Kurs „Język angielski”.

Słupsk, dnia 01.02.2016 r.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„Język angielski”

Kurs trwa 100 godz., w tym zajęcia warsztatowe.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty – marzec 2016 r. Kurs odbywać się będzie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym. Proponujemy spotkania 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wówczas planowany okres realizacji wyniesie ok 4-5 miesięcy.

Koszt kursu wynosi: 700,00 zł za osobę. W koszcie kursu materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

Dla chętnych proponujemy również zdanie egzaminu zewnętrznego w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym TGLS (informacje nt. sposobu przeprowadzenia egzaminu oraz jego kosztu można uzyskać w biurze PAKZ).

UWAGA!!! Aby została uruchomiona grupa, musi się zgłosić minimum 8 osób chętnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznej z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

Jesteśmy firmą z 20-sto letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym, posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną wiedzę i  kompetencje! Serdecznie zapraszamy!!!

Kurs "Język niemiecki" .

Słupsk, dnia 01.02.2016 r.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„Język niemiecki”

Kurs trwa 100 godz., w tym zajęcia warsztatowe.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty – marzec 2016 r. Kurs odbywać się będzie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym. Proponujemy spotkania 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wówczas planowany okres realizacji wyniesie ok 4-5 miesięcy.

Koszt kursu wynosi: 700,00 zł za osobę. W koszcie kursu materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

Dla chętnych proponujemy również zdanie egzaminu zewnętrznego w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym TGLS (informacje nt. sposobu przeprowadzenia egzaminu oraz jego kosztu można uzyskać w biurze PAKZ).

UWAGA!!! Aby została uruchomiona grupa, musi się zgłosić minimum 8 osób chętnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznej z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

Jesteśmy firmą z 20-sto letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym, posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną wiedzę i  kompetencje! Serdecznie zapraszamy!!!

Kurs „Kierowca – operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej”.

Słupsk, dnia 01.02.2016 r.


Szanowni Państwo,

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na kurs:

„Kierowca – operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej”.

Kurs trwa 67 godz., w tym 15 godz. praktycznej nauki jazdy wózkiem jezdniowym.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty – marzec 2016 r. Kurs odbywać się będzie w siedzibie PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, w dniach i godzinach dogodnych Państwu, które ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym.

Koszt kursu wynosi: 490,00 zł za osobę. W koszcie kursu materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznej z osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń: Wioleta Michalska tel. 509-423-510/59 848 16 04 lub e-mail: wioleta@pakz.pl

 

Jesteśmy firmą z 20-sto letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym, posiadamy wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną wiedzę i  kompetencje! Serdecznie zapraszamy!!!

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS.

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, iż Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o.  otrzymała status Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS. Serdecznie zapraszamy na egzaminy z języka angielskiego i niemieckiego, które mogą odbyć się zarówno w siedzibie PAKZ, jak i również w miejscach wskazanych przez Zmawiającego. Więcej informacji uzyskacie państwo od Koordynatora Egzaminacyjnego P. Wiolety Michalskiej pod nr tel: 509-423-510.

Kurs Kwalifikowany pracownik ochrony.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kusrie pn. "Kwalifikowany pracownik ochrony", który odbywa się w Slupsku.
Cena: 1500,00 zł/os.
UWAGA PROMOCJA!!!
Przy minimum 2 osobach zgłaszajacych się razem zniżka dla każdej z osób -10%

Zapraszamy!!!

"Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV".

Serdecznie zapraszamy na kurs "Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV", który odbywać się będzie w okresie 14-15 lipca 2015 r.. Szczegóły oraz zapisy pod nr tel: 59 842 32 28.

Kurs operatora zagęszczarek i ubijarek.

Zapraszamy na Kurs operatora zagęszczarek i ubijarek, który odbywać się będzie w Słupsku już w lipcu. Zapisy przyjmowane są pod nr tel: 59 842 32 28. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Zapraszamy na szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Termin: 14-15 maja br, sala szkoleniowa PAKZ przy ul. Przemysłowej 9a. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: wioleta@pakz.pl lub telefonicznie: 59 842 32 28.

Kurs Opieki nad osobami zależnymi .

Serdecznie zapraszamy osoby zatrudnione w przetwórstwie rybnym do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie pn. "Opiekuna nad osobami zależnymi". Kurs odbywać się będzie  w Słupsku. Oosby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem: Wioleta Michalska, tel: 598423228

Kształcenie zawodowe w Niemczech.

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 18-27 lat posiadające wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie "MobiPro-EU"

Chcemy Państwu zaoferować możliwość kształcenia zawodowego w Niemczech, w Saksonii, w przedsiębiorstwach o zasięgu światowym.

Rozpoczęcie nauki w Niemczech od 1 września 2015 r. Kształcenie zawodowe w Niemczech poprzedza nauka języka niemieckiego w Polsce (od marca 2015)

Oferujemy Państwu następujące perspektywy:
1. Kurs języka niemieckiego w kraju, następnie kontynuacja w Niemczech
2. Świadczenia pokrywające koszty życia i utrzymania w trakcie odbywania praktyki zawodowej (do 6 tygodni) oraz w trakcie nauki zawodu w Niemczech (816 euro miesięcznie)
3. Pokrycie kosztów podróży do domu
4. Kompleksowe wsparcie w trakcie praktyki i kształcenia zawodowego przez polskojęzycznego doradcę.

Wymagania:
- ukończone 18 lat, maksymalnie 27
- ukończone liceum, technikum, licencjat
- brak wyuczonego zawodu
znajomość języka niemeickiegi na poziomie A2 lub B1 (możliwość kształcenia w Polsce)

Rekrutacja:
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: e-mail: wioleta@pakz.pl, tel. 59 843 32 28, osoba do kontaktu: Wioleta Michalska


Rekrutacja trwa do 27.02.2015 r.

Zapraszamy na kurs pn. "Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej".

Serdecznie zapraszamy na kurs pn. "Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej", który trwa 67 godz., w tym 15 godz. praktycznej nauki jazdy wózkiem i wymiany butli gazowej. W cenie kursu wystawiamy dwie wersje językowe: angielską oraz niemiecką.
UWAGA! Tylko do 15-tego lutego, za przyprowadzenie na kurs ze sobą przyjaciela lub kogoś z rodziny, otrzymacie dodatkowo 10% zniżki :)

Zapraszamy na bezpłatny kurs "Opiekun nad osobami zależnymi".

Zapraszamy kobiety zarejestrowane w KRUS na bezpłatny kurs "Opiekun nad osobami zależnymi". Kurs odbywać się będzie w Słupsku. Zapewniamy obiad oraz nocleg ze śniadaniem. Więcej informacji pod nr tel.: 59 842 32 28.

Zapraszamy na kurs "Podstawy księgowości".

Trwa rekrutacja na kurs pn. "Podstawy księgowości". Kurs trwać będzie 90 godzin., zajęcia odbywać się będą w zależności od grupy docelowej. Proponowany termin rozpoczęcia: marzec-kwiecień 2015, w zależnosci od zainteresowania. Koszt kursu: 875,00 zł/os., możliwość płatności w ratach. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (598423228), mailowo (wioleta@pakz.pl) lub osobiście w biurze PAKZ w Słupsku przy ul. Przemysłowej 9A. Oosba do kontaktu: Wioleta Michalska
Serdecznie zapraszamy!

 

 

Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się przynajmniej 6 uczestników. Wymagana jest przedpłata w wysokości 20% wartości kursu - w celu rezerwacji miejsca. Płatności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy lub osobiście w sekretariacie firmy. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach lub nieobecności - przedpłata przepada (bezzwrotnie) na rzecz organizatora, jako rekompensata za zablokowane miejsce. Prosimy zatem o przemyślane planowanie chęci udziału w szkoleniu. W przypadku odwołania warsztatów ze strony organizatora - przedpłata zostanie uczestnikowi szkolenia zwrócona w pełnej wysokości lub przeniesiona na inny termin - po uzgodnieniu z uczestnikiem warsztatów. Decydując się na udział w warsztatach Klient akceptuje powyższe zasady bez zastrzeżeń.

Zapraszamy na kurs "Podstawy obsługi komputera i internetu".

Kurs przeznaczony jest dla osób stawiających pierwsze kroki w obsłudze komputera i poruszaniu się po Internecie.

Podczas kursu uczestnicy uczą się pisać w edytorze tekstu, przeglądać zasoby oraz wyszukiwać informacje w Internecie. Po ukończeniu kursu będą umieli m.in. korzystać z poczty internetowej, bankowości elektronicznej oraz dokonywać zakupów przez Internet. Program kursu oparty jest o wytyczne Polskiego Towarzystwa Informatycznego w zakresie certyfikatu e-Citizen.

Rozpoczęcie kursu: termin zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji
Koszt: 290zł dla emerytów zniżka - cena wynosi 250 zł
Miejsce: PAKZ ul. Przemysłowa 9A, Słupsk
Czas trwania kursu: 30h

W ramach ceny każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe.

BONUS: Każdy uczestnik kursu będzie mógł skorzystać z 1h indywidualnych konsultacji z informatykiem, podczas których będzie miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących obsługi lub funkcjonowania swojego domowego komputera.

Istnieje możliwość dostosowania terminów do potrzeb grupy.

Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się przynajmniej 6 uczestników. Wymagana jest przedpłata w wysokości 20% wartości kursu - w celu rezerwacji miejsca. Płatności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy lub osobiście w sekretariacie firmy. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach lub nieobecności - przedpłata przepada (bezzwrotnie) na rzecz organizatora, jako rekompensata za zablokowane miejsce. Prosimy zatem o przemyślane planowanie chęci udziału w szkoleniu. W przypadku odwołania warsztatów ze strony organizatora - przedpłata zostanie uczestnikowi szkolenia zwrócona w pełnej wysokości lub przeniesiona na inny termin - po uzgodnieniu z uczestnikiem warsztatów. Decydując się na udział w warsztatach Klient akceptuje powyższe zasady bez zastrzeżeń.

Zapraszamy na kurs "Pracownik ochrony osób i mienia".

PAKZ w Słupsku zaprasza na kurs zawodowy „Pracownik ochrony mienia i osób” realizowany 2-3 razy w tygodniu ewentualnie w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami. Rozpoczęcie szkolenia zostanie ustalone po zebraniu grupy.  Plan szkolenia obejmuje tematy:

1.     Stosowanie przepisów i regulacji prawnych w zakresie wykonywania zadań pracownika ochrony

2.     Ochrona osób

3.     Ochrona mienia

4.     Posługiwanie się bronią

5.     Samoobrona i techniki interwencyjne

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (598423228), mailowo (wioleta@pakz.pl) lub osobiście w biurze PAKZ w Słupsku przy ul. Przemysłowej 9A. Osoba do kontaktu: Wioleta Michalska
Serdecznie zapraszamy!!

Zapraszamy na kurs "Wychowanie i opieka nad dzieckiem zdrowym".

Trwa rekrutacja na kurs pn. "Wychowanie i opieka nad dzieckiem zdrowym". Kurs trwać będzie 75 godzin., zajęcia odbywać się będą w zależności od grupy docelowej, jednakże proponowana forma to 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Proponowany termin rozpoczęcia: marzec-kwiecień 2015, w zależnosci od zainteresowania. Koszt kursu: 660,00 zł/os., możliwość płatności w ratach. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (598423228), mailowo (wioleta@pakz.pl) lub osobiście w biurze PAKZ w Słupsku przy ul. Przemysłowej 9A. Oosba do kontaktu: Wioleta Michalska
Serdecznie zapraszamy!

Trwa nabór na kurs "Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym".

Zapraszamy na kurs pn. "Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym". Kurs trwać będzie 80 godzin., zajęcia odbywać się będą w zależności od grupy docelowej, jednakże proponowana forma to 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Proponowany termin rozpoczęcia: marzec-kwiecień 2015, w zależnosci od zainteresowania. Koszt kursu: 690,00 zł/os., możliwość płatności w ratach. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (598423228), mailowo (wioleta@pakz.pl) lub osobiście w biurze PAKZ w Słupsku przy ul. Przemysłowej 9A. Osoba do kontaktu: Wioleta Michalska.
Serdecznie zapraszamy!!

Referencje Ogłoszenia Zapytanie ofertowe
IQNet IQNet
TGLS ECDL
Strona główna space Aktualności space EDCL Centrum egzaminacyjne space Nasze projekty space Szkolenia space Galeria space Kontakt
Wykonanie: www.csweb.pl 2010