PROJEKT KROK DO SUKCESU


KROK DO SUKCESU”, nr projektu RPPM.05.05.00-22-0044/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne.

Celem głównym realizowanego Projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywizacji zawodowej, które są mieszkańcami i/lub osobami pracującymi w gminach: Miasto Ustka, Kobylnica, Słupsk oraz mieszkańcami i/lub osobami pracujące w Mieście Słupsk i powiecie słupskim województwa pomorskiego, w tym w szczególności osoby:

  • pracujące w sektorze  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych,
  • bezrobotne lub bierne zawodowo,
  • znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
  • o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne)
  • powyżej 25 roku życia , w tym po 50 roku życia,
  • w wieku aktywności zawodowej (18+),

które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, niezależnie od ich sytuacji społeczno - zawodowej mieszkających w powiecie słupskim województwa pomorskiego,  
Celami szczegółowymi projektu jest:

  • pomoc i wsparcie doradcy zawodowego dla 150 osób,
  • przeprowadzenia szkoleń i kursów w zakresie TIK dla 30 osób ,
  • szkoleń i kursów w zakresie języków obcych (j.angielski-80 osób i niemiecki-24 osób),
  • rozwój kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia zgodnie z integrowanym systemem kwalifikacji, w tym studia podyplomowe (141 osób), z których wszystkie będą kończyły się odpowiednimi egzaminami i wydaniem certyfikatów.  

Projekt jest realizowany od 2017-06-01 - 2019-12-31. Projekt realizowany jest na terenie miasta Ustka, gminy Kobylnica, gminy Słupsk, miasta Słupsk lub  powiatu słupskiego województwa pomorskiego. Grupę docelową uczestników/uczestniczek Projektu stanowić będzie 275 osób (w tym 165 kobiet i 110 mężczyzn) z miasta Ustka, gminy Kobylnica, gminy Słupsk, miasta Słupsk lub powiatu słupskiego województwa pomorskiego.

Referencje Ogłoszenia Zapytanie ofertowe
IQNet IQNet
TGLS ECDL
Strona główna space Aktualności space EDCL Centrum egzaminacyjne space Nasze projekty space Szkolenia space Galeria space Kontakt
Wykonanie: www.csweb.pl 2010